Kære alle medlemmer.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 1. september 2021 kl. 18:00 i Skensved Hallens cafeteria.

§11. Adgangsberettigede og stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

Stk.1. Adgangsberettigede ved såvel hovedgeneralforsamling som ved afdelingsgeneralforsamlinger er alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, forældre der kan fremvise deres barns (børns) gyldige medlemskab samt alle passive medlemmer.

Stk. 2. Stemmeberettiget ved hovedgeneralforsamling er alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt passive medlemmer, der har sæde i en af foreningens bestyrelser.

Stk. 3. Stemmeberettiget ved afdelingsgeneralforsamlinger er alle aktive medlemmer af den respektive afdeling, som er fyldt 16 år, samt alle passive medlemmer, der har sæde i den pågældende afdelingsbestyrelse.

Stk. 4. Medlemmer af hovedbestyrelsen er adgangsberettigede ved afdelingsgeneralforsamlinger.

Stk. 5. Kontingentrestance ud over 8 dage medfører tab af stemmeret på en generalforsamling.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden:

1.    Valg af stemmetæller.

2.    Valg af dirigent.

3.    Formandens beretning til godkendelse.

4.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5.    Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

6.    Valg af bestyrelse.

På valg er:

Peter Nielsen – modtager genvalg

Henrik Leth – modtager genvalg

7.    Valg af suppleanter.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

8.    Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Cindy Toft

Kasserer