Stiftet af hovedgeneralforsamlingen for Skensved IF d. 14. marts 2014

(senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 1. marts 2016)

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Skensved Fitness

Hjemsted er, Skensvedhallen, Højelsevej 1B, 4623 Lille Skensved

Foreningen er en selvstændig underafdeling af Skensved Idrætsforening, hvis regler Fitness afdelingen er underlagt.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme, stimulere og udvikle fitness og motionstræning i Lille Skensved og omegn. Gennem kompetent og saglig undervisning/vejledning, at skabe interesse i befolkningen, for et bedre fysisk og herigennem psykisk velvære, samt at fremme socialt samvær for alle medlemmer. Foreningen ønsker, at medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer

1. Fitness foreningen er en del af Skensved Idrætsforening, der er en del af Rishøj Idrætscenter.

2. Foreningen er underlagt Forenings Fitness rammer, herunder den til enhver tid gældende dopingpolitik.

3. Det betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.

 

§ 4 Medlemskab

1. Som medlemmer kan optages alle der er fyldt 16. år, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.

2. Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste. (eks i tilfælde af pladsmangel)

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet har handlet imod foreningens vedtægter og foreningens retningslinjer. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Ekskludering ophæves såfremt simpelt flertal på generalforsamlingen beslutter dette. Eksklusions behandling kan ikke være årsag til ekstraordinær generalforsamling.

4. Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse.

5. Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.

7. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges ved en generalforsamling.

 

Æresmedlemmer på livstid vedtaget d 28 sep 2014: Erling Larsen, Lis Larsen.

8. Indmeldelse indledes ved henvendelse til via mail fra hjemmesiden (www.skensvedfitness.dk ). Den medlems ansvarlige iværksætter procedure med instruktør der planlægger og inviterer til instruktionstime. Efter instruktionstime vil instruktøren få det nye medlems data og underskrift på ordensregler og overgive til kasseren der vil opkræve indmeldelses gebyr og kontingent. Udmeldelse sker ved henvendelse til kasseren, via mail.

 

§ 5 Kontingent

1. Kontingentsatser fastsættes af Generalforsamlingen 1 gang årligt. (under punktet ”budget”)

Ud over kontingentet som betales forud for en periode af mindst 6 måneder, opkræves et indmeldelsesgebyr, som dels dækker indmeldelses-/administration udgifter, og nøglebrik/adgangskort.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

2. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingent såfremt de mener der er grundlag herfor.

3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at iværksætte special kontingenttakster for for afgrænsede grupper.

 

§ 6 Foreningens ledelse

1.   Bestyrelsen er ansvarlig for

a.   at varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.

b.   at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer.

2.   Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

3. Formanden repræsenterer foreningen i hovedbestyrelsen hvor han har mødepligt. Er han forhindret påhviler det ham selv at indkalde suppleanten. Formanden er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om aktiviteterne besluttet af hovedbestyrelsen.

 

§ 7 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af min. 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og kasser. Sekretær vælges ikke, men denne opgave går på skift mellem bestyrelsens medlemmer. Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen.

2. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en ny konstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene referer til bestyrelsen, og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.

5. Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

 

§ 8 Økonomi

1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revideret regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen, sammen med budget for det kommende regnskabsår.

2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.

3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4. INGEN kan selvstændigt træffe økonomiske beslutninger på kr 10.000 eller derover udenom bestyrelsen. Økonomiske beslutninger af denne størrelse, skal behandles på et indkaldt bestyrelsesmøde, hvor der føres referat.

5. Foreningens midler/kapital anbringes i bank/sparekasse.

Fuldmagt til at hæve af Foreningens midler har alene kasserer og formand. Ved hævninger udover den almindelige drift, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen kan give fuldmagt til 3. part, som Foreningen har aftale med om varetagelse af Foreningens økonomi.

6. Foreningens afsluttede og reviderede regnskab tilsendes Kassereren for Hovedforeningen til orientering, senest 30 dage før repræsentantskabsmødet.

7. Foreningen skal føre medlemsliste.

 

§ 9 Tegningsret

1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.

2. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort/visakort og netbank til foreningens bank/giro konti hver for sig.

 

§ 10 Ordinær generalforsamling

1. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres med mindst 14 dages varsel ved opslag i foreningens lokaler, og ved opslag på foreningens hjemmeside.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3. Stemmeret – kræver at man har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget. Såfremt der ikke opnås 2/3 flertal for vedtægtsændringen skal forslaget fremsættes på en ekstra ordinær generalforsamling, indkaldt til afholdelse senest 3 uger efter første generalforsamling. Her kan vedtægtsændringerne gennemføres med almindelig flertal.

5. Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange, at der skal ske skriftlig afstemning.

6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

7. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

 

§ 11 Dagsorden

1. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning v formanden

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab v kasseren

5. Forelæggelse af budget herunder kontingentsatser v kasseren

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

 

Post 1 og 3 i lige år. Post 2, 4 og 5 i ulige år. Supleant hver år.

8. Eventuelt

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

1. Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.

 

§ 13 Regnskab og revision

1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December.

2. Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.

3. Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

 

§ 14 Medlemsforpligtelser

1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde Foreningens regler samt alle beslutninger truffet af bestyrelsen. Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde alle regler i de organisationer, som foreningen er medlem af, samt til enhver tid repræsentere foreningen på en værdig måde.

2. Foreningens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle Foreningens maskiner og udstyr på forsvarlig og redelig måde og under ansvar om erstatningskrav efter almindelige erstatningsregler.

3. Foreningens medlemmer er forpligtede til at behandle andre medlemmer og centrets instruktører på en ordentlig og respektfuld måde. Anvisninger fra personalet skal til enhver tid efterfølges.

4. Foreningens medlemmer er endvidere underlagt regler for større idrætssammenslutninger, som Foreningen måtte være medlem, af herunder Skensved Idrætsforening, DIF/DGF og DGI.

5. Medlemskab er personligt, og kan ikke overdrages. Det er ikke tilladt at medtage ikke medlemmer i lokalet med mindre andet er skriftligt aftalt med bestyrelsen. Det er ikke tilladt at lukke personer uden nøglebrik ind i lokalet. (nøglebrik bruges bl.a. til registrering og beregning af belægning).

5. Foreningens medlemmer er underlagt reglerne i foreningens samarbejde med Anti Doping Danmark. Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når man er i foreningen. Hvis et medlems adfærd giver mistanke om dopingmisbrug, kan vedkommende udelukkes fra foreningen alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test. Er testen positiv udelukkes medlemmet jfr. afgørelsen fra Motionsdopingnævnet, uden mulighed for refusion af kontingent.

 

§ 15 Opløsning

1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

2. I tilfælde af opløsning af foreningen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til, idet den endelige beslutning tilkommer generalforsamlingen. Den endelige beslutning skal dog ligge inden for vedtægternes formålsbestemmelse jf. § 2 og således, at pengene primært skal anvendes til andet idrætsformål i 4623 Lille Skensved og sekundært til formål, der tager sigte på at dygtiggøre Lille Skensved by og oplands ungdom især på det idrætslige og/eller det kulturelle område

 

Bestyrelsen pr d 11 maj  2015

Formand: Martin S Kristiansen

Næstformand, samt instruktør ansvarlig:  Vibeke Padkjaer

Kasser samt medlems ansvarlig: Thomas Frandsen

Menigt medlem – Materiel ansvarlig: Søren Dalsgaard

Menigt medlem – Sponsor ansvarlig: Finn Jørgensen

Sup: Lina Mortensen

 

Vedtægtsændringer:

Ordinær generalforsamling d 5 marts 2015:

§7 bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der vælges 1 suppleant.

Der vælges ingen revisor suppleant.

Ekstraordinær generalforsamling d 10 maj 2015:

§4, 2   tilføjes: (ieks i tilfælde af pladsmangel).

§5, 1   Bestyrelsen ændres til generalforsamlingen.

§15, 2   Køge kommune ændres til generalforsamlingen. Kommunen ændres til Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling d 1 marts 2016

§5,  tilføjes nyt stk 3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at iværksætte special kontigentsatser for afgrænsede grupper.

Skensved Fitness
Højelsesvej 1B 4623 Lille Skensved