Referat af generalforsamling i Bordtennis

Bordtennisafdelingens generalforsamling 18. maj 5 2015

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetæller(e)
  2. Valg af dirigent/referent
  3. Beretning fra: (a) Formand/Turneringsleder, (b) Lokalområdeansvarlig, (c) Materialeansvarlig.
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg til bestyrelse. På valg er (a) Brian Ganzhorn – villig til genvalg, (b) Jørn Mogensen – villig til genvalg.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt

Deltagere: Fra Bordtennisafdelingen Brian Ganzhorn, Jørn Mogensen, Harry Laursen, Jens Jørn Kristoffersen, Gunde Jensen, Roald Ganzhorn, Lars Øgård Hansen, Anders Jensen, Ronnie Teining, Danny Larsen, Jess Riis Jensen, Dennis Oreskov, Ulrik Svendsen; endvidere Erling Larsen samt Helge Rasmussen og Bjørn Jørgensen fra Rishøj Idrætscenter.

Ad 1. Jørn Mogensen

Ad 2. Roald Ganzhorn/Gunde Jensen

Ad 3a. Brian Ganzhorn orienterede om det sportslige: Forrygende sæson, oprykning for både serie 1 holdet og serie 2 holdet, veteran 40 1. division øst-holdet og holdet i veteran 60 elitedivisionen bliver, hvor de er. Vellykket veterandivisions-samling i Skensvedhallen den 31. januar (og god omsætning i cafeteriet). Kun to Skensved-spillere deltog ved de Østdanske mesterskaber i februar. Det lykkedes dog at hjemføre et østdansk mesterskab (Roald i double i veteran 65 år, sammen med Tonni Schrøder, Ishøj). Brian selv har deltaget i to internationale stævner i henholdsvis Tyrkiet og England og skal deltage ved veteran EM i Finland i juni/juli måned. Der har løbende været en dialog med Køge Bugt Bordtennisklub om etablering af en fælles overbygning for 1.holdsspillerne. Dette projekt er indtil videre droppet. De lokale klubber bevares fuldt ud. Vi har tidligere, sammen med Køge, Karlslunde og Tune fremsat ideen med B-licenser med det formål, at ”holdløse” spillere kan spille på hold i en anden klub, men repræsentere ”moderklubben” ved mesterskaber og lignende. Samarbejde på træningsniveau har vi jo en del af; der har været stor tilslutning til fællestræningsarrangementerne på Højelse Skole med deltagelse af spillere fra andre klubber (bl.a. Køge Bugt, Amager BTK, Københavns BTK, Hvidovre BTK, Slagelse, Holme Olstrup og Nyråd).

Ad 3b. Gunde Jensen orienterede om, at Lokalområde-opgaverne for størsteparten havde haft et godt forløb. Vi har fået spilletid i hallen. Vi fik støtte på kr. 55.200,- (30.000,- + 25.200,-) fra henholdsvis Rishøjhallens Venner og Nordea Fonden til projektet ”Etablering af bordtennis i den nye Skensvedhal” til indkøb af 6 nye turneringsborde med tilbehør. Vores forslag til vedtægtsændring (en anden person end afdelingsformanden, kan repræsentere afdelingen i SIF-hovedbestyrelsen) blev vedtaget på SIF-generalforsamlingen. Ungdoms-bordtennis-turneringen ved byfesten den 6.september 2014 var en succes med 14 deltagere; imidlertid medførte arrangementet ikke nye medlemmer. I efteråret 2014 genopstartede vi ungdoms-bordtennis-træning, men stoppede igen før jul, da der ikke var tilstrækkelig tilslutning. Vi repræsenterer hovedforeningen i Loppemarkedsudvalget og medvirker selv ved årsindsamlingen såvel som ved selve loppemarkedet i juni. Nye tiltag giver håb om et godt salg ved Loppemarked 2015. Sæsonen igennem har vi fået god pressedækning i Dagbladet og Lørdags Avisen samt i Kvartetten/SIF’s hjemmeside og i bordtennis bladet ”Ping Pong Vikings”. Fremover vil vi også sende materiale til Køge Onsdag.

Ad 3c. Jørn Mogensen: orienterede om indkøb af de 6 nye turneringsborde, net, tælleapparater, bander og bandevogn for de bevilgede penge fra Rishøjhallens Venner og Nordea Fonden. De nye borde har en låsemekanisme, der gør, at bordene i ukyndige hænder ødelægges, når de ”slås ned”. To borde blev ødelagt. Vi har nu monteret hængelåse på de nye borde, så kun medlemmer af bordtennisafdelingen kan ”slå” bordene ”ned”. Bordtenniseksperterne har nu skiftet de defekte borde ud med to intakte borde. De nye borde blev med succes brugt ved veterandivisions-samlingen den 31. januar i hallen. Dog var der enkelte klager over for lidt lys. For lidt lys er et stort problem ved turneringskampene torsdag aften; stort set samtlige modstanderhold har ”klaget” over belysningen. Der er under 400 lux, der skal være 600 lux. Ifølge overslag fra EnergiElektrikeren vil den nødvendige belysning koste omkring kr. 300.000,00. Vores spørgsmål til Rishøj Idræts Center (RIC) er derfor: Vil den nødvendige belysning blive etableret? Hvad er tidshorisonten? Vil det være klar til den nye sæson, der starter omkring 1. oktober? Bjørn Jørgensen sagde, at man i RIC er meget glade for, at bordtennisafdelingen nu er blevet bruger af Skensvedhallen. Bjørn orienterede om økonomiske forhold i relation til den selvejede institution RIC og den kommunale tilbygning. Bjørn forklarede endvidere, at man i RIC i øjeblikket har store udgifter til opgaver i Rishøjhallen, bl.a. udskiftning af utætte tage og etablering af røglemme. Med hensyn til at tilvejebringe 600 lux i Skensvedhallen til bordtennis overvejes muligheden på kort sigt for supplerende amartur; men at man arbejder på at finde finansiering (ca. kr. 330.000,- inkl. moms) til den nødvendige bordtennisbelysning (led-belysning) i Skensvedhallen. Efterfølgende har Ole Sig oplyst, at EnergiElektrikeren arbejder på et bud på supplerende belysning i hallen, som kan tændes separat.

Ad 4. Jens Jørn Kristoffersen fremlagde regnskabet, der med fondsstøtte og indkøb af nye borde mm og en kassebeholdning på omkring kr. 50.000,- viste en fin omsætning. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Brian Ganzhorn og Jørn Mogensen blev genvalgt.

Ad 6. Danny Larsen havde foreslået, at der oprettes et turneringsudvalg. Forslaget vedtaget. Udvalget består af Danny Larsen og Brian Ganzhorn samt holdlederne.

Ad 7. Ikke noget.